Protecția datelor

SC LEEA TOYS SRL, cu sediul social in Magurele, Strada Fabricii, nr. 4, jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov sub nr. J23 / 2088/2015, având CIF 34675312, este operator de date cu caracter personal.


Datele personale vor fi colectate și prelucrate de Leea Toys numai în măsura permisă de General Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).


Termeni în sensul Regulamentului general (UE) 2016/679:


„date cu caracter personal” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată” ); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente specifice, specifice la identitatea sa fizică, fiziologică, genetică, mentală, economică, culturală sau socială;


„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau seturi de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, aliniere sau combinare, restricție, ștergere sau distrugere;


„Restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate pentru a limita prelucrarea ulterioară a acestora;


„Controlator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică , agenție sau alt organism care, singur sau în asociere cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele de prelucrare sunt determinate de dreptul Uniunii sau de dreptul național, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acesteia pot fi stabilite în dreptul Uniunii sau în dreptul național;


„Operator de date” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului;


"Terț" înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism, altul decât persoana vizată, operatorul, operatorul și persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a operatorului , sunt autorizați să prelucreze date cu caracter personal;


„Consimțământul” persoanei vizate înseamnă orice manifestare a voinței libere, specifice, informate și lipsite de ambiguitate a datelor subiect prin care își dă consimțământul, printr-o declarație sau acțiune fără echivoc, ca datele personale care o privesc să fie prelucrate;


SC Leea Toys SRL, prelucrează datele personale colectate, pe baza încheierii și executării contractelor de vânzare cu clienții; contracte de donație încheiate cu donatorii dacă aceștia acționează ca partener al companiilor private nonprofit/persoane juridice într-o campanie de strângere de fonduri; în vederea realizării intereselor legitime în raport cu scopurile menționate mai sus și în alte situații cu acordul clienților.


Scopurile colectării datelor sunt: informarea utilizatorilor/clienților (cumpărătorilor) despre starea contului lor pe www.leeatoys.eu; informarea utilizatorilor/clientilor despre evolutia si starea comenzilor; evaluarea produselor si serviciilor oferite; activitati comerciale; promovarea produselor și serviciilor, marketing, publicitate, media, administrativ, dezvoltare, cercetare de piață, statistici, urmărire și monitorizare a vânzărilor și a comportamentului consumatorilor; realizarea acțiunilor întreprinse în scopul strângerii de fonduri prin donații directe efectuate pe site-ul www.leeatoys.eu și informarea utilizatorilor despre aceste acțiuni.


Prin citirea acestui Personal Politica de protecție a datelor și Nota de informare, ați luat cunoștință că drepturile dumneavoastră conform GDPR sunt garantate, și anume:

- dreptul la transparența informațiilor, comunicări și exercitarea drepturilor dumneavoastră,

- dreptul la informare și acces la datele dumneavoastră cu caracter personal,

- dreptul la rectificare și dreptul la ștergerea datelor,

- dreptul de a restricționa prelucrarea,

- dreptul la portabilitatea datelor,

- dreptul de a se opune și

- de a nu fi supus un proces individual automat de luare a deciziilor,

- dreptul de a contacta Autoritatea de Supraveghere (ANSPDCP) în cazul încălcării drepturilor dumneavoastră garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.


Pentru exercitarea drepturilor mai sus menționate sau pentru orice întrebare legată de modul în care sunt utilizate datele dumneavoastră sau dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată catre SC Leea Toys SRL, Magurele, Strada Fabricii, nr.4, judetul Ilfov, in atentia responsabilului cu protectia datelor - sau la adresa de email: [email protected].


În cerere, vă rugăm să indicați dacă doriți ca informațiile să fie comunicate la o anumită adresă (poștală sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat pentru a vă asigura că primiți informația personal. Vă rugăm să rețineți că înainte de a accepta orice astfel de solicitare, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea pentru a ne asigura că solicitarea vine de la dvs.


Aveți și dreptul de a merge la instanță pentru orice încălcare a drepturilor dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Informațiile pe care ni le furnizați vor fi folosite și stocate numai în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, susține și evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a preveni încălcările securității sistemului și pentru a respecta legea și termenii contractuali.


În acest sens, SC LEEA TOYS SRL va stoca datele dumneavoastră în conformitate cu Politica de Reținere a Datelor care reglementează termene prestabilite și bine documentate pentru diferite categorii de date cu caracter personal, în funcție de asupra specificului operaţiunilor pentru care sunt solicitate. În plus, SC LEEA TOYS SRL se asigură că datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile pentru care sunt prelucrate și, de asemenea, se asigură că perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate este limitată, precum și când termenele sunt respectate, datele personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.


SC LEEA TOYS SRL poate furniza datele dumneavoastră personale altor companii cu care este în parteneriat, dar numai pe pe baza unui angajament de confidențialitate din partea acestora, care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, astfel: furnizori de servicii de curierat, servicii bancare, operatori de telefonie mobilă, persoane juridice private nonprofit colaboratoare; alte companii cu care putem dezvolta programe comune pentru a ne oferi produsele si serviciile pe piata, campanii de strangere de fonduri; parteneri ai SC LEEA TOYS SRL care actioneaza in limitele si scopurile stabilite de SC LEEA TOYS SRL in conditiile prezentei Politici.